I medmänsklighetens tjänst

Ända sedan instiftandet år 1906 har mottot för Sirius - Orden varit ”I medmänsklighetens tjänst”. Utifrån de ekonomiska resurserna har bidrag givits till olika behjärtansvärda ändamål. Gåvor och insamlingar för olika hjälpinsatser var ofta förekommande redan tidigt i Sirius-Ordens historia. Som exempel på detta kan nämnas, att år 1920 samlades medel in till ”förmån för Ystads fattiga”, 1929 skänktes pengar till insamlingen för Svenskbyborna, och 1931 överlämnades en gåva till Gustav V:s fond för bekämpande av vissa sjukdomar. Detta var endast ett litet axplock från ”svunna” tiders hjälpverksamhet.

Under senare år har ekonomiska bidrag givits till bl.a. IM, individuell människohjälp, BRIS, tsunamikatastrofens offer, och inte minst till UNICEF, FN:s barnfond. Sålunda har i samband   med Sirius-Ordens mer än hundraåriga tillvaro 2006 en penninggåva överlämnats till UNICEF, som ett stöd i deras för världens utsatta och nödlidande barn så betydelsefulla verksamhet.

Offerviljan för olika hjälpändamål har alltid varit stor ute i Sirius - Ordens grundloger och hos enskilda bröder.

 

Fond för medmänskliga insatser och motverkan av utanförskap     Robert Kuuses Hjälpfond Bankgiro 5195-0327

Syfte

Mänsklig samlevnad och gemensam välfärd möjliggörs av uppoffring och viljan att avstå till förmån för våra behövande medmänniskor. Fondens uppgift är att ge möjlighet att dela ut ekonomiska bidrag till olika behjärtansvärda ändamål    ”I medmänsklighetens tjänst”.

Gåvor till fonden

Sirius-Ordens grundloger och enskilda bröder har möjlighet att visa sin offervilja genom ekonomiska bidrag till fonden. Även Minnesgåvor kan inbetalas till fondens bankgiro genom begravningbyrå samt direkt till fonden med möjlighet till erhållande av minnesbrev.          

Penninggåvor mottages med stor tacksamhet även från privatpersoner, som önskar stödja fondens ändamål.

Ansökan om bidrag

Ansökan  om bidrag till projekt av olika slag såväl genom samlade som lokala insatser insändes till Sirius-Ordens kansli där beslut fattas av Stormästaren och Stora Rådet.

 


 


 

 

 

 

 

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12