Vad är Sirius-Orden?

Historik

Sirius-Orden grundades i Ystad den 2 maj 1906. De egentliga stiftarna var tre till antalet: Tidningen Auroras redaktör Johan Pilman, den unge kontoristen Gustaf F. Svensson och den från Danmark inflyttade frisören Herman Nathan. Avsikten var, att Sirius-Orden skulle vara lokaliserad enbart i Ystad, men redan senare samma år tillkom en andra loge och då i Malmö. Vi har således långt mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet. Idag omfattar Sirius-Orden 45 loger och fler är under planering. Antalet medlemmar är omkring 5000.

Att vara medlem i Sirius-Orden

Sirius-Orden är en sammanslutning av män till ett fast broderskap, som har till sitt syfte ”att under erkännande av ett högsta väsen obrottsligt fasthålla vid broderskapstanken i ord och handling”. Sirius-Orden är helt opolitisk och tillhör ej heller någon religiös sammanslutning. Sålunda får ej politiska, religiösa eller i övrigt sekteristiska frågor behandlas inom Orden och ej heller får sådana ämnen, som kan betraktas som parti- eller klassfrågor förekomma. Högtidliga ritualer och gradgivningar blir till ledstjärnor på livets väg samt ger en gemenskap, som leder till starka vänskapsband. Vi vet att vi lever i en värld som i värsta fall är fylld av skoningslös konkurrens, omoral och likgiltighet för medmänniskan. Vi har fått mindre tid för oss själva och för varandra. Vardagslivets mödor och bekymmer tar upp alltmer av vår tid. För oss Siriusbröder finns kärleken till våra medmänniskor bland våra främsta ideal - vår uppgift är att vi alltid i vardagslivet skall sprida kärlek och vänskap till alla vi möter.  Ett medlemskap i Sirius-Orden har många fördelar och innebär stora möjligheter till kunskap och gemenskap. Budskap som öppnar möjlighet att utveckla den egna personligheten som manar till osjälviskhet och att bli en positivt verkande kraft i sin omgivning. Broderskapstanken växer fram, genom att man själv skall komma underfund med sin personlighet För att bli medlem i Orden måste man ha fyllt 25 år och blivit rekommenderad till inträde av medlem

Sirius-Orden och familjen

Ett av Sirius-Ordens syften är att slå vakt om hemmet och familjen, vilket också framgår i våra ritualer. Rent praktiskt erbjuds också damerna aktiviteter av olika slag, även gemensamma samlingar och festligheter. Nära kontakter som knyts i Sirius-Orden ökar även hela familjens vänkrets.

Medmänsklighet

Sirius-Orden vill visa bröderna på fredstankens och människokärlekens bud, och stimulera sinnena mot ädla tankar och goda gärningar. Våra initiativ och vårt handlande bygger således på Medmänsklighet. Som Siriusbroder arbetar man för sanning och rättvisa till främjande av människokärlek och hjälpsamhet. Mänsklig samlevnad och gemensam välfärd möjliggörs av uppoffring och viljan att avstå till förmån för våra mera behövande medmänniskor. Därför gör också bröderna i Sirius-Orden medmänskliga insatser även rent praktiskt genom att verka för ekonomiska bidrag till projekt av olika slag. Vi har visat detta inte minst genom vårt projekt som var en samlad insats av alla våra loger med bidrag till Cancerfonden. Vid naturkatastrofer på olika platser i världen har vår Orden snabbt visat deltagande genom riktade ekonomiska bidrag till bland annat Rädda Barnen, Röda Korset och Läkare utan gränser. Hjälpverksamheten består också av ett flertal lokala insatser initierade av bröderna i de 45 logerna.

 

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12